#гъэщ1эргъэщ1ращ1э

Уигу игъэлъ нысащlэ:
•Лlыр унагъуэм къезышалlэр псальэ гуапэмрэ шхын lэфlымрэщ.
•Унагъуэ уихьамэ шхын зыхэдз, loуэху зэхэдз умыщl.
•Гуащэр ягъасэкьым, ягъасэр нысэрщ.
•Утыншыну ухуеймэ, узэрыхьа унагъуэм и хабзэр къащтэ.
•Унагьуэ псальэр уэрамым тумыхьэ, уи тlасхъэр хамэм иумыlуэтылlэ.
•Нысэр зыгъэдахэр и щэнырщ, и нэмысырщ.
•Уи быныр фlы хъуну ухуеймэ, и адэм пщlэ хуищlу, фlэлlыкlыу гъасэ.
•Уи пщыпхъухэри уи пщыкъуэхэри унагьуэ узэрыхьэм кьызэрыралъхуар зыщумыгъэгъупщэ.
•Узэрыхьа унагъуэм яlэм щыгуфlыкl, ямыlэр уигу къегъауэ.
•Зыхэпх псори, плъагъу псоми и жэуап умытыж, зыгъэнэф, зыгъэдэгу, пщэдерей махуэм и хьэтыркlэ.
•Узэрыхьа унагьуэм я гуфlэгъуэри я нэщхъеягъуэри ядэгуэш.
•"Сабий сиlэщи , срагъэкlыжынкъым" жыпlэу уи жьэр умыгъэджатэ.

#Хэку #хэкурэхабзэрэ #адыгэщ1ыналъэ #адыгэхабзэ #адыгэлъэпкъ #адыгэпсэ #АдыгэбзэПсэу #адыгэлlхэ #адыгэпщащэхэр #гъэсэныгъэ #гъащ1э #гъэщ1эргъэщ1ращ1э #псэлъэжь #нэлщыч #майкъуапэ #шэрджэс #шапсуги #хъыбар #хъыбарыф1хэр #хъыбарыжьхэр📚 #сыжажэуэ1ил
Уигу игъэлъ нысащlэ:
•Лlыр унагъуэм къезышалlэр псальэ гуапэмрэ шхын lэфlымрэщ.
•Унагъуэ уихьамэ шхын зыхэдз, loуэху зэхэдз умыщl.
•Гуащэр ягъасэкьым, ягъасэр нысэрщ.
•Утыншыну ухуеймэ, узэрыхьа унагъуэм и хабзэр къащтэ.
•Унагьуэ псальэр уэрамым тумыхьэ, уи тlасхъэр хамэм иумыlуэтылlэ.
•Нысэр зыгъэдахэр и щэнырщ, и нэмысырщ.
•Уи быныр фlы хъуну ухуеймэ, и адэм пщlэ хуищlу, фlэлlыкlыу гъасэ.
•Уи пщыпхъухэри уи пщыкъуэхэри унагьуэ узэрыхьэм кьызэрыралъхуар зыщумыгъэгъупщэ.
•Узэрыхьа унагъуэм яlэм щыгуфlыкl, ямыlэр уигу къегъауэ.
•Зыхэпх псори, плъагъу псоми и жэуап умытыж, зыгъэнэф, зыгъэдэгу, пщэдерей махуэм и хьэтыркlэ.
•Узэрыхьа унагьуэм я гуфlэгъуэри я нэщхъеягъуэри ядэгуэш.
•"Сабий сиlэщи , срагъэкlыжынкъым" жыпlэу уи жьэр умыгъэджатэ.

#Хэку #хэкурэхабзэрэ #адыгэщ1ыналъэ #адыгэхабзэ #адыгэлъэпкъ #адыгэпсэ #АдыгэбзэПсэу #адыгэлlхэ #адыгэпщащэхэр #гъэсэныгъэ #гъащ1э #гъэщ1эргъэщ1ращ1э #псэлъэжь #нэлщыч #майкъуапэ #шэрджэс #шапсуги #хъыбар #хъыбарыф1хэр #хъыбарыжьхэр📚 #сыжажэуэ1ил
УЭ+СЭ+АР
- Уэ ущылIэкIэ,
Сэ сыщыпсэукIэ,
Ар къыщалъхукIэ
 Зыри къахъуркъым,
Зыри кIуэдыркъым.
Уэ ухъуур Сэ,
Сэ сохъужыр Ар.
Ауэ уэ ущыхъукIэ Сэ,
Дунейр къыслъосыр Сэ,
КъыщыунэхукIэ Ар,
Апхудизу сызэса,
сысеипэу къысфIэщIа
 Дуней згъэщIэрэщIар
 Къыхуэнэжынущ Ар...
ГъащIэр кукъуищ зиIэ
 ПкIэлъей
 куэдыкIейщ.
Аркъудейщ..
- Аркъудейуи?!
Хьэуэ.
ЦIыхум и хъуреягъыр гъэнщIащ нэхугъэу зэхэжыхьа ди гуфIэгъуэхэммрэ къыфIыгъэу зэхэпцIыхьа ди гуауэхэмкIэ. Ахэм IэкIэ пхузыхэмыщIэ псэ яIутщ.НэкIэ къыпхуэмылъагъу пкъы яIэщ. Тхьэкумэм къыхуэмыубыд макъкIи гъэнщIащ...ГукIэ къаплъэ.ГукIэ къаIэбэ.ГукIэ къадаIуэ.Илъэс мин дэкIауи, илъэсмин хъуа си дэхьэщх макъыр зэхэпхынщ.Илъэс мин хъуа си бампIэ къомыр къыпхуэгъынщ. апхуэдизу ахэр псэкIэ гъэнщIаси! Апхуэдизу ахэр псэуну хуеящи.. #Хэку #ХэкурэХабзэрэ #адыгэлъэпкъ #адыгэщ1ыналъэ #адыгэщ1алэхэр #нартхэку #адыгэпщащэхэр #гупсысэ #гупсысэф1 #гъэсэныгъэ #гъащ1э #гъэщ1эргъэщ1ращ1э #симазэ🌚❤️ #симэз #сиунагъуэ #хъыбар #хъыбарыф1хэр #хъыбарыжьхэр📚 #нэлщыч #майкъуапэ #шэрджэс🙏🏼💚 #шапсуги #черкесия❤️ #сыжажэуэ1ил
УЭ+СЭ+АР
- Уэ ущылIэкIэ,
Сэ сыщыпсэукIэ,
Ар къыщалъхукIэ
Зыри къахъуркъым,
Зыри кIуэдыркъым.
Уэ ухъуур Сэ,
Сэ сохъужыр Ар.
Ауэ уэ ущыхъукIэ Сэ,
Дунейр къыслъосыр Сэ,
КъыщыунэхукIэ Ар,
Апхудизу сызэса,
сысеипэу къысфIэщIа
Дуней згъэщIэрэщIар
Къыхуэнэжынущ Ар...
ГъащIэр кукъуищ зиIэ
ПкIэлъей
куэдыкIейщ.
Аркъудейщ..
- Аркъудейуи?!
Хьэуэ.
ЦIыхум и хъуреягъыр гъэнщIащ нэхугъэу зэхэжыхьа ди гуфIэгъуэхэммрэ къыфIыгъэу зэхэпцIыхьа ди гуауэхэмкIэ. Ахэм IэкIэ пхузыхэмыщIэ псэ яIутщ.НэкIэ къыпхуэмылъагъу пкъы яIэщ. Тхьэкумэм къыхуэмыубыд макъкIи гъэнщIащ...ГукIэ къаплъэ.ГукIэ къаIэбэ.ГукIэ къадаIуэ.Илъэс мин дэкIауи, илъэсмин хъуа си дэхьэщх макъыр зэхэпхынщ.Илъэс мин хъуа си бампIэ къомыр къыпхуэгъынщ. апхуэдизу ахэр псэкIэ гъэнщIаси! Апхуэдизу ахэр псэуну хуеящи.. #Хэку #ХэкурэХабзэрэ #адыгэлъэпкъ #адыгэщ1ыналъэ #адыгэщ1алэхэр #нартхэку #адыгэпщащэхэр #гупсысэ #гупсысэф1 #гъэсэныгъэ #гъащ1э #гъэщ1эргъэщ1ращ1э #симазэ🌚❤️ #симэз #сиунагъуэ #хъыбар #хъыбарыф1хэр #хъыбарыжьхэр📚 #нэлщыч #майкъуапэ #шэрджэс🙏🏼💚 #шапсуги #черкесия❤️ #сыжажэуэ1ил
#хэкурэхабзэрэ #адыгэщ1ыналъэ #адыгэхэку #адыгэлъэпкъ #адыгэхабзэ #адыгэгъэ #адыгэгъэсэныгъэ #адыгэ #нальчик #майкоп #черкееск #шапсуги #черкеся #лъагъуныгъэ #гъащ1э #гъэщ1эргъэщ1ращ1э #хабзэ #хъыбар #хъыбарыжьхэр📚 #сыжажэуэ1ил
Махуэфl Тхьэм къывитхэ " АДЫГЭ ХЭКУЖЬ " 
#адыгэщ1ыналъэ #адыгэхэку #адыгэуэрэдыжь #адыгэуэрэд #нартыгу #нартхэку #адыгэл1 #адыгэлlхэ #адыгэлъэпкъ #нальчик #майкоп #черкееск #черкеся #къэбэрдей #сикъэбэрдей💚 #симазэ🌚❤️ #симэз #гъащ1э #гъэщ1эргъэщ1ращ1э #сыжажэуэ1ил
Дыгъэгъазэм Теухъууэ псоми сынывохъуэхъу си къуэшхэ си шыпхъухэ си лъапкъ дахэ.. Ди Тхьэ, Тхьэшхуэ! 
Ди Тхьэ закъуэ! 
Уафэри щlылъэри зезыгъакlуэ 
Тыгъэшхуэ къызыбгъэдэкl 
Щымыlэр хэзыгъахъуэу 
Телъыджэр зи lэужь 
Псори зыщыгугъыу 
Зыми щымыгугъыж 
Къэхъури зэлъэlуу 
Зыми емылъэlуж 
Ди Тхьэ! 
Зы Тхьэ! 
Тхьэшхуэ! 
Щыlэ псори зытетыр Хабзэщ 
Хабзэм тету дыгъэм зыкъегъазэ 
Дыгъэм зыкъегъазэм 
Махуэ къыдок1уэри 
Махуэу къыдэкlуэм 
Фlыгъуэр щlыгъуну 
Дэрэжэгъуэ хуэтщlыну 
Хуэтщlар бэгъуэну 
Бэгъуам зыдэдужьыну 
Тхьэшхуэу дыкъэзыгъэщlам жиlэ!

Ти Тхьэ, Тхьэшху !
Ти Тхьэ закъу !
Уашъори чъылъэри  зезыгъакlу,
Тыгъэшхор къыкъозгъэкl, 
Щымыlэр хэзыгъахъу
Гъэшlэгъонэу щыlэр зи lэуж
Зэкlэри зыщыгугъэу 
Зыми щымыгугъужь
Къэхъури зэлъэlуоу 
Зыми емылъэlуж 
Ти Тхьэ! 
Зы Тхьэ! 
Тхьэшху ! 
Щыlэ псэури  зытетыр Хабзэшъ,
Хабзэм тету тыгъэми зыкъегъазэ .
Тыгъэм  зыкъызигъазэрэм 
Мафэри къыдэкlо. 
Мафэри  къыздакlорэм ,
Шlури кlыгъунэу .
Гушlугъо  фэтшlынэу 
Фэтшlыгъэр  бэгъуэну 
Бэгъуагъэм хэдгъэхъошъунэу .
Тхьэшхуэу тыкъэзыгъэхъугъэм  еlу!

#хэкурэхабзэрэ
#адыгэщ1ыналъэ #адыгэтхьэлъэ1у #дыгъэ #дыгъэгъазэ #адыгэхэку #адыгэуэйуэй
#симазэ #симэз #гъэщ1эргъэщ1ращ1э#сыжажэуэ1ил
Дыгъэгъазэм Теухъууэ псоми сынывохъуэхъу си къуэшхэ си шыпхъухэ си лъапкъ дахэ.. Ди Тхьэ, Тхьэшхуэ!
Ди Тхьэ закъуэ!
Уафэри щlылъэри зезыгъакlуэ
Тыгъэшхуэ къызыбгъэдэкl
Щымыlэр хэзыгъахъуэу
Телъыджэр зи lэужь
Псори зыщыгугъыу
Зыми щымыгугъыж
Къэхъури зэлъэlуу
Зыми емылъэlуж
Ди Тхьэ!
Зы Тхьэ!
Тхьэшхуэ!
Щыlэ псори зытетыр Хабзэщ
Хабзэм тету дыгъэм зыкъегъазэ
Дыгъэм зыкъегъазэм
Махуэ къыдок1уэри
Махуэу къыдэкlуэм
Фlыгъуэр щlыгъуну
Дэрэжэгъуэ хуэтщlыну
Хуэтщlар бэгъуэну
Бэгъуам зыдэдужьыну
Тхьэшхуэу дыкъэзыгъэщlам жиlэ!

Ти Тхьэ, Тхьэшху !
Ти Тхьэ закъу !
Уашъори чъылъэри зезыгъакlу,
Тыгъэшхор къыкъозгъэкl,
Щымыlэр хэзыгъахъу
Гъэшlэгъонэу щыlэр зи lэуж
Зэкlэри зыщыгугъэу
Зыми щымыгугъужь
Къэхъури зэлъэlуоу
Зыми емылъэlуж
Ти Тхьэ!
Зы Тхьэ!
Тхьэшху !
Щыlэ псэури зытетыр Хабзэшъ,
Хабзэм тету тыгъэми зыкъегъазэ .
Тыгъэм зыкъызигъазэрэм
Мафэри къыдэкlо.
Мафэри къыздакlорэм ,
Шlури кlыгъунэу .
Гушlугъо фэтшlынэу
Фэтшlыгъэр бэгъуэну
Бэгъуагъэм хэдгъэхъошъунэу .
Тхьэшхуэу тыкъэзыгъэхъугъэм еlу!

#хэкурэхабзэрэ
#адыгэщ1ыналъэ #адыгэтхьэлъэ1у #дыгъэ #дыгъэгъазэ #адыгэхэку #адыгэуэйуэй
#симазэ #симэз #гъэщ1эргъэщ1ращ1э#сыжажэуэ1ил

RuPic - помогает находить фото и видео из Инстаграм.